UNLOCK! TEAM

PIT STOP: RAZVOJ TIMA VISOKIH PERFORMANSI

Ključni izazovi i pitanja na koja timovi visokih performansi trebaju moći odgovoriti

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Voditelji i menadžeri timova koji žele napraviti platformu za razvoj tima visokih performansi

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Primjećuju da u timu koje vode postoji određena disfunkcionalnost, no nisu potpuno sigurni iz čega ona dolazi

 • U potrazi su za kvalitetnim rezonom koji će im pomoći da razumiju koji su uslovi potrebni da tim skalira na slijedeći nivo rezultata

Radionica donosi:

 • Razumijevanje dinamike unutar timova – koja ponašanja i radnje ih čine kohezivnim, a koje disfunkcionalnim

 • Koji su ključni stubovi timova visokih performansi, koji su njihovi pokretači angažiranosti i kako ih stavljamo u službu timskih rezultata

 • Uvid u ključne distraktore koji ometaju tim da postiže izvrsnost

 • Šta je uloga voditelja tima u pojedinoj disfunkcionalnosti u timu i kako joj tipično doprinosi

 • Ideje i tehnike kako prevazići disfunkcionalnosti u timu

Timske disfunkcije

Kohezivni timovi

Timove visoke učinkovitosti

Povjerenje i posvećenost

Timska dinamika

Svrhovit razvoj tima

FACILITACIJA TIMSKIH DISKUSIJA

Razumijevanje timske dinamike tokom diskusije i gradnja kapaciteta za opstanak u Zoni frustracije

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Osobe koje su redovno izložene vođenju timskih diskusija/brainstorminga

 • Osobe u potrebi za vođenjem facilitacija sa klijentima sa ciljem bržeg dolaženja do razumijevanja potreba

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Žele da kvalitetno razumiju psihološku dinamiku grupnih diskusija i donošenja odluka

 • Imaju potrebu da strukturiraju svoje facilitacije na način da fokusiraju grupnuenergiju na određeni cilj

Radionica donosi:

 • Načela, principe, alate i strukturu facilitacije grupnih diskusija

 • Mehanizme koji u timske diskusije integriraju dovoljnu količinu podrške i kvalitetan izazov

 • Načela kreativnosti tokom diskusija – kako kreativna ideja funkcionira udiskusijama

 • Kako izvući maksimum iz Zone frustracije tokom facilitacija – upravljanje neslaganjima, ponovljenim idejama, neodlučnostima…

 • Tips & Tricks za vrhunske facilitatore

Facilitacija/moderacija

Vođenje diskusije

Istraživanje potreba

Kreativnost

Donošenje odluka

Alati za brainstorming

SIMULACIJA TIMSKOG RADA

Iskustveno učenje o timu – od strukture preko dinamike do rezultata

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Osobe koje na bilo koji način doprinose radu u timovima i žele kroz iskustvenu simulaciju sa ostalim učesnicima radionice sticati uvide o mehanizmima kreiranja tima od grupe

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Žele kroz visoku izloženost u simulacijama razumijeti šta je sve potrebno grupi da postane tim u 5 sati i slične sisteme razvoja tima kreativno iskoristi za svoj tim

Radionica donosi:

 • Iskustveno učenje o timskom radu:

  • Struktura tima (izuzevši timske uloge po profesiji)
  • Individualni radni stilovi i integracija u timsku dinamiku i rezultat
  • Psihodinamika grupe – kako ko doprinosi i šta se formira?
  • Upravljanje timskim snagama i razvojnim poljima
  • Kreiranje kolaborativne kulture aka promjena u jednom dijelu utiče na druge dijelove

Učenje kroz simulacije

Od grupe do tima

Struktura tima

Dinamika tima

Razvoj kolaborativnog tima

Integracija različitosti tima